Algemene voorwaarden

  1. Toepassing Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten. Tenzij er expliciet en schriftelijk van wordt afgeweken, zijn zij bindend voor beide partijen en primeren zij boven alle andere mogelijke bepalingen of voorwaarden. In geval van nietigheid van 1 of meerdere clausules van deze voorwaarden, blijven de overige clausules onverminderd van toepassing. De algemene of bijzondere voorwaarden van onze contractant zijn steeds uitgesloten.

 

  1. Verbintenissen Al onze offertes, alsook de door onze afgevaardigden en vertegenwoordigers geformuleerde voorstellen, zijn wat ons betreft altijd vrijblijvend, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen. De aangeduide prijzen zijn slechts geldig op voorwaarde dat de offerte binnen de 8 dagen na de erop vermelde datum aanvaard wordt. Elke overeenkomst zal definitief gesloten zijn van zodra de contractant zijn handtekening op de bestelbon plaatst of onze orderbevestiging op enige andere wijze aanvaardt. Die aanvaarding kan zowel impliciet als expliciet geschieden. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen niet uit te voeren zonder dat enige vergoeding en of verantwoording door ons verschuldigd zal zijn. Bestellingen worden in ieder geval slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging. De contractant is uitsluitend en integraal aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit zijn voortijdige beëindiging van de overeenkomst. Die aansprakelijkheid geldt zowel ten aanzien van ons als ten aanzien van de mogelijke aanspraken door derden. In dat geval is de contractant gehouden ons te vrijwaren voor alle vorderingen die lastens ons zouden worden gesteld, en dit zowel in hoofdsom, intresten als kosten. Alle door ons verstrekte opgaven, hoewel met de grootste zorg verstrekt, zijn louter indicatief. De contractant kan daaruit geen rechten putten.

 

  1. Prijzen Al onze prijzen zijn netto en exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en kosten, dewelke integraal ten laste van de contractant vallen. Al onze prijzen zijn vastgesteld op basis van de op dat moment bestaande economische en sociale factoren, wisselkoersen, belastingen, sociale lasten en accijnzen. Wij houden ons het recht voor de prijzen aan te passen in geval van belangrijke wijziging in een van de vermelde factoren.

 

  1. Intresten en schadebeding Al onze facturen zijn netto contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel bij levering of uitvoering, tenzij er schriftelijk een afwijkende betalingstermijn werd overeengekomen. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag, maakt onmiddellijk alle andere, zelfs de nog niet vervallen, facturen opeisbaar. Tevens zullen wij het recht hebben al onze activiteiten op te schorten, alsook om de ontbinding van alle overeenkomsten ten laste van de contractant vast te stellen. In dat geval zal de contractant een schadevergoeding van 30 % van de totale contractuele som verschuldigd zijn, onverminderd ons recht de effectief geleden schade te vorderen. Bij niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van minstens 10% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldag tot op het moment van de integrale betaling. Indien de intrestvoet volgens de Wet ter Bestrijding van Betalingsachterstand bij Handelstransacties op dat moment hoger zou liggen, zal die gehanteerd worden. Tevens zal bij niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag, bovenop de verschuldigde hoofdsom een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 100,00, door de contractant verschuldigd zijn, benevens de eventueel aan ons toekomende kosten en gerechtskosten.

 

  1. Termijnen Alle termijnen worden louter indicatief meegedeeld en zijn in geen geval voor ons bindend. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, kan de contractant nooit aanspraak maken op enige schadevergoeding wegens het niet nakomen door ons van de termijn. Zelfs indien een bindende termijn werd overeengekomen, behouden wij ons het recht voor om ons te beroepen op overmacht, in welk geval er evenmin enige schadevergoeding door ons verschuldigd zal zijn. In alle gevallen kan de termijn slechts een aanvang nemen, van zodra wij alle nuttige gegevens hebben ontvangen en/of alle noodzakelijke formaliteiten vervuld zijn. Elke vertraging ten laste van de contractant, zal ons het recht geven de termijn te verlengen. Bij ernstige verstoringen door de contractant, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te ontbinden in zijn nadeel. In dat geval zal de contractant bovenop de door hem verschuldigde bedragen, een schadevergoeding van 30 % van de totale contractsom verschuldigd zijn, onverminderd ons recht om de effectief geleden schade te vorderen.

 

  1. Garantie en vrijwaring Dry-plan biedt na oplevering van de werken een garantie van 30 jaar tegen opstijgend vocht, op dezelfde plaats alwaar de oorspronkelijke werken zijn uitgevoerd door Dry-plan, 10 jaar garantie voor kelderdichting, 6 maanden op afwerking van muren en 2 jaar garantie op geleverde consumptiegoederen door Dry-plan conform art. 1649 bis, mits deze werden gebruikt conform de handleiding. De vrijwaring door Dry-plan voor geleverde goederen, diensten en producten strekt zich niet verder uit dan deze van haar leveranciers. Elke garantie vervalt van zodra de klant of een derde, zonder toestemming van Dry-plan aanpassings-of herstellingswerken heeft uitgevoerd. De garanties vervallen wanneer na de behandeling van Dry-plan lekkages of infiltraties merkbaar zijn en geconstateerd worden als gevolg van nieuwe vochtproblemen. Bij klachten van vocht na behandeling van opstijgend vocht, zal altijd de drogingstijd gerespecteerd worden vooraleer Dry-plan een drogingscontrole uitvoert. Deze uitslag bepaald of Dry-plan de werken opnieuw en kosteloos moet uitvoeren. De drogingscontrole is altijd in opdracht van de klant en wordt door de klant betaald.

 

  1. Klachten Klachten i.v.m. de door ons uitgevoerde werken of geleverde prestaties zijn slechts ontvankelijk indien ze aangetekend en binnen de 10 kalenderdagen na de uitvoering worden geuit.

 

  1. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd, tenzij wij zouden opteren de zaak aanhangig te maken voor de rechtbank bevoegd voor onze maatschappelijke zetel of voor de rechtbank die bevoegd zou zijn overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk Wetboek.